spinner
Barcelona
Castelldefels
MatíTarda
Video-conferènciaCita a BarcelonaCita a Castelldefels

Horari laboral:
Dilluns a dijous: 9.00-14.00 /
16.00-19.30
Divendres: 9.00-14.00

La responsable del tractament de les dades personals facilitades en aquest formulari és Aurora López Jiménez, col·legiada número 18012 de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, queles tractarà amb la finalitat d’atendre les consultes i/o peticions que li pugueu fer, sobre la base del seu interès legítim a atendre els requeriments d’informació que plantegeu com a usuari del Web www.alj.abogado. Podran accedir a les vostres dadesels prestadors de serveis que hagin de tenir-hi accés en virtut dels serveis que ens presten. Així mateix,us informem que no es duran a terme transferències de les vostres dades a països situats fora de l’Espai Econòmic Europeu. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets, com s’explica en el text complet de la política de privacitat que figura a l’enllaç següent: Política de Privacitat.

Política de Privacitat

 1. Identificació i dades de contacte del responsable del tractament
 2. Informació general: descripció de la informació continguda en la política de privacitat
 3. Informació necessària i actualitzada
 4. Exercici dels vostres drets
 5. Informació detallada dels tractaments efectuats
 6. Seguretat
 7. Confidencialitat
 8. Menors
 9. Actualització de la política de privacitat

1. Identificació i dades de contacte del responsable del tractament

Aurora López Jiménez, col·legiada número 18012 de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, titular del despatx ALJ Abogados, amb domicili a l’Avinguda Diagonal, nº 467, 1º 1ª B, 08036, Barcelona, Barcelona, i telèfons 933964686 / 936645735 (d’ara endavant, el “Despatx”) és la responsable del tractament de les vostres dades personals. En aquesta política de privacitat se us facilita la informació sobre l’ús que farà el despatx de les vostres dades personals en la vostra condició d’usuari del web (el “Web”).

Aquesta política de privacitat té per objecte facilitar informació sobre els drets que us assisteixen d’acord amb el Reglament general de protecció de dades (“RGPD”) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. (“LOPDgdd”). Si teniu qualsevol dubte relatiu al tractament de les vostres dades personals, contacteu amb ALJ Abogados a l’adreça: legal@alj.abogado

2. Informació general: descripció de la informació continguda en la política de privacitat

En aquesta política de privacitat trobareu una taula que identifica cadascun dels diferents serveis que ofereix el despatx.

En aquestes taules informatives se us informarà sobre:

 • Les finalitats del tractament de les vostres dades personals, és a dir, el motiu pel qual el despatx les tracta.
 • Les bases legals que permeten el tractament de dades per part del despatx per a cadascuna de les finalitats indicades.
 • La possible comunicació de les vostres dades a tercers, així com la causa d’aquesta comunicació. A aquest efecte, us informem que podrem cedir les vostres dades personals a tercers quan hi hagi una obligació legal (Hisenda Pública, jutges i tribunals, forces i cossos de seguretat) o quan expressament ho indiquem a la taula que consta tot seguit. D’altra banda, podran tenir accés a les vostres dades personals els encarregats del tractament del despatx, és a dir, els prestadors de serveis que hi hagin d’accedir per al desenvolupament de les seves funcions. Els prestadors de serveis que accedeixen a les vostres dades personals, amb caràcter general, es dediquen als sectors de sistemes d’informació i tecnologia.
 • Us informem que podeu sol·licitar un major detall d’informació respecte dels destinataris de les vostres dades enviant un correu electrònic a l’adreça legal@alj.abogado, indicant el tractament concret sobre els destinataris del qual voldríeu tenir informació.
 • L’existència de potencials transferències internacionals de dades.
 • El termini de conservació de les dades que ens faciliteu. A aquest efecte, us informem que conservem les vostres dades personals durant tota la vigència de la relació contractual o per un període superior si així ens ho heu autoritzat. Així mateix, us informem que, posteriorment, les vostres dades romandran bloquejades per a l’atenció de reclamacions judicials, administratives o fiscals, durant els terminis que determini legalment cada normativa que resulti d’aplicació.

3. Informació necessària i actualitzada

Tots els camps que apareguin assenyalats com a(requerits) en el formulari de contacte són d’emplenament obligat, de manera que l’omissió d’algun d’aquests camps podria comportar la impossibilitat que es pugui donar resposta als vostres requeriments. Haureu de proporcionar-nos una informació verídica i queda prohibit l’ús d’àlies o altres mitjans per ocultar la vostra identitat.

A fi que la informació facilitada estigui sempre actualitzada i no contingui errors, haureu de comunicar al despatx, com més aviat millor, les modificacions i rectificacions de les dades de caràcter personal que es puguin produir a través de la recepció o de l’adreça electrònica: legal@alj.abogado.

Així mateix, amb la signatura d’aquest document declareu que la informació i les dades que heu facilitat són exactes i veraces.

4. Exercici dels vostres drets

Us informem que podeu exercir els drets següents:

 • dret d’accés a les vostres dades personals per saber quines són objecte de tractament i les operacions de tractament dutes a terme amb aquestes;
 • dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacta;
 • dret de supressió de les dades personals, quan això sigui possible;
 • dret a sol·licitar la limitació del tractament de les dades personals quan l’exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament de les dades resulti dubtosa, i en aquest cas, podrem conservar les dades bloquejades per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • dret a la portabilitat de les vostres dades personals, quan la base legal que ens habiliti per al tractament de les indicades a la taula inclosa a l’apartat 5, sigui l’existència d’una relació contractual o el vostre consentiment.

Podreu exercir els vostres drets en qualsevol moment i de manera gratuïta enviant un correu electrònic a: legal@alj.abogado, indicant el dret que voleu exercir i les vostres dades identificatives.

D’altra banda, us informem que teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considereu que s’ha comès una infracció de la legislació en matèria de protecció de dades respecte al tractament de les vostres dades personals.

5. Informació detallada dels tractaments efectuats

Finalitat del tractament Base legal Destinataris Transferències internacionals Termini de conservació
Atenció del formulari de contacte

Atenció de les sol·licituts i consultes traslladades a través del formulari de contacte.

Interès legítim del Despatx per atendre els requeriments d’informació plantejats pels usuaris del Web. Les categories de prestadors de serveis que podrien accedir a les vostres dades es troben a l’apartat 2 d’aquesta política. No es faran transferències internacionals de dades. Fins a la resolució de la consulta plantejada.

6. Seguretat

El despatx ha implementat i manté els nivells de seguretat exigits per l’RGPD a fi de protegir les vostres dades de caràcter personal davant de pèrdues fortuïtes i d’accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades. No obstant això, malgrat que el despatx s’esforça a protegir les dades dels seus clients, no pot garantir en tots els casos el procés de comunicació de dades personals des de la xarxa dels usuaris a la xarxa de www.alj.abogado. Per tant, una vegada rebudes les vostres dades, el despatx utilitzarà procediments rigorosos i funcions de seguretat per impedir qualsevol accés no autoritzat.

7. Confidencialitat

Les dades personals que puguem recollir es tractaran amb confidencialitat, i ens comprometem a guardar secret respecte d’aquestes, d’acord amb el que estableix la legislació aplicable.

8. Menors

Els menors d’edat no podran utilitzar els serveis disponibles a través del web sense l’autorització prèvia dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran els únics responsables de tots els actes efectuats a través del web pels menors a càrrec seu.

9. Actualització de la política de privacitat

És possible que s’hagi d’actualitzar aquesta política de privacitat; per aquest motiu, cal que la reviseu periòdicament amb l’objectiu de tenir la informació adequada sobre el tipus d’informació recopilada i el seu tractament.