spinner
Barcelona
Castelldefels
MatíTarda
Video-conferènciaCita a BarcelonaCita a Castelldefels

Horari laboral:
Dilluns a dijous: 9.00-14.00 /
16.00-19.30
Divendres: 9.00-14.00

La responsable del tractament de les dades personals facilitades en aquest formulari és Aurora López Jiménez, col·legiada número 18012 de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, queles tractarà amb la finalitat d’atendre les consultes i/o peticions que li pugueu fer, sobre la base del seu interès legítim a atendre els requeriments d’informació que plantegeu com a usuari del Web www.alj.abogado. Podran accedir a les vostres dadesels prestadors de serveis que hagin de tenir-hi accés en virtut dels serveis que ens presten. Així mateix,us informem que no es duran a terme transferències de les vostres dades a països situats fora de l’Espai Econòmic Europeu. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets, com s’explica en el text complet de la política de privacitat que figura a l’enllaç següent: Política de Privacitat.

Termes i Condicions d'Ús

1. Informació legal i acceptació

Aquestes disposicions regulen l’ús del servei del lloc web que ALJ Abogados posa a disposició dels usuaris d’Internet.

ALJ Abogados és un despatx d’advocats amb domicili social a l’Avinguda Diagonal, nº 467, 1º 1ª B, 08036, Barcelona, telèfons 933964686 / 936645735, la titular del qual és Aurora López Jiménez, col·legiada a l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) amb el número 18012.

Podeu contactar amb ALJ Abogados enviant un correu electrònic a l’adreça legal@alj.abogado.

2. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del web, entenent com a continguts, a títol merament enunciatiu, el disseny del web, el codi font, els logotips, textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i d’altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (els “continguts”), són propietat intel·lectual d’ALJ Abogados o de tercers, sense que pugui entendre’s cedit a l’usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests, excepte aquells que resultin estrictament necessaris per a l’ús del web. La seva utilització, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra acció similar estan totalment prohibides, excepte autorització expressa per escrit del seu creador o propietari dels drets.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat d’ALJ Abogados o de tercers, sense que pugui entendre’s que l’accés al web atribueixi cap dret sobre les marques, noms comercials i/o signes distintius esmentats.

3. Condicions d’ús del web

3.1 General

La utilització del web i de tots els URL, subdominis i directoris inclosos sota aquest, així com dels serveis o continguts que, per mitjà d’aquest web, es puguin obtenir, estan subjectes als termes recollits i detallats en aquests termes i condicions d’ús (“termes i condicions d’ús”),sense perjudici que l’accés a algun d’aquests serveis o continguts pugui necessitar l’acceptació d’unes condicions generals, particulars o addicionals. Per tant, si no esteu conforme amb les consideracions detallades en aquests termes i condicions d’ús, us demanem que no feu ús d’aquest web, ja que qualsevol utilització que feu d’aquest o dels serveis i continguts inclosos, atribueix la condició d’usuari del web (“usuari”) i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquests termes i condicions d’ús.

A causa de la pròpia naturalesa d’Internet i atesa la possibilitat que l’usuari pugui accedir a aquest web des de qualsevol lloc del món, els continguts, així com els serveis que en general ofereix ALJ Abogados estan dirigits a clients que poden estar situats en qualsevol país. No obstant això, en sol·licitar la contractació de qualsevol tipus de serveis i continguts oferts, ALJ Abogados es reserva el dret a rebutjar la prestació de serveis o l’enviament de continguts, en aquells casos en què ho consideri oportú. ALJ Abogados es reserva el dret a fer canvis en el web sense previ avís, a fi d’actualitzar, corregir, modificar, afegir, cancel·lar o eliminar els continguts o el disseny del web. Pel fet que l’actualització de la informació no és immediata, us suggerim que comproveu sempre la vigència i l’exactitud de la informació, serveis i continguts recollits aquí. Així mateix, les condicions i termes d’utilització que es recullen en aquests termes i condicions d’ús poden canviar, per la qual cosa l’usuari haurà de revisar aquests termes quan visiti de nou el web o sol·liciti un nou servei.

L’accés al web és gratuït, excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris. La prestació del servei del web té una durada limitada al moment en què l’usuari hi estigui connectat. Per tant, l’usuari ha de llegir atentament aquests termes i condicions d’ús en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el web, ja que aquest i les seves condicions d’ús poden contenir modificacions. Així mateix, els termes i condicions d’ús s’entendran sense perjudici de qualssevol altres condicions generals i particulars, que regulen l’accés a béns i serveis concrets dins del web i que l’usuari haurà d’acceptar abans que s’iniciï la prestació del servei corresponent.

L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del web, de conformitat amb la normativa aplicable i aquests termes i condicions d’ús. L’usuari haurà de respondre davant d’ALJ Abogados o davant de tercers de qualssevol danys i perjudicis que es puguin causar a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Queda expressament prohibit l’ús del web amb finalitats lesives de béns o interessos d’ALJ Abogados o de tercers, o l’ús que, de qualsevol altra manera, sobrecarregui, danyi o inutilitzi les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) d’ALJ Abogados o de tercers.

3.2 Continguts

L’usuari es compromet a utilitzar els continguts de conformitat amb la normativa aplicable i aquests termes i condicions d’ús, així com amb les altres condicions, reglaments i instruccions que, si s’escau, puguin ser aplicables. Amb caràcter merament enunciatiu, l’usuari ha d’abstenir-se de:

  1. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts excepte en els casos autoritzats per la llei o expressament consentits per ALJ Abogados o per qui exerceixi la titularitat dels drets d’explotació, si s’escau.
  2. Reproduir o copiar per a ús privat els continguts que puguin ser considerats com a programari o base de dades, de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o posada a la disposició de tercers quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part de l’usuari o d’un tercer.
  3. Extreure i/o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels continguts integrants del web, així com de les bases de dades que ALJ Abogados posi a la disposició dels usuaris.

ALJ Abogados s’esforçarà perquè, en la mesura que sigui possible, tots els continguts del seu web estiguin actualitzats i vigents; no obstant això, ALJ Abogados no assumeix cap responsabilitat respecte a l’ús o accés que facin els usuaris fora de l’àmbit merament informatiu que té el web. Així mateix, ALJ Abogados no pot controlar els continguts que no hagin estat elaborats per ells o per tercers que compleixin el seu encàrrec, per la qual cosa no respondrà en cap cas dels danys, continguts i indisponiblitats tècniques que puguin causar-se per part de dits tercers. De conformitat amb el que s’ha dit anteriorment, en cap cas el web o els seus continguts constitueixen ni substitueixen cap mena d’assessorament legal personalitzat.

3.3 Formulari de contacte

Tota la informació que faciliti l’usuari a través del formulari de contacte del web haurà de ser veraç. A aquest efecte, l’usuari garanteix l’autenticitat de totes les dades que comuniqui i, en cas que sigui necessari, mantindrà la informació facilitada a ALJ Abogados perfectament actualitzada de manera que respongui, en tot moment, a la situació real de l’usuari. En tot cas l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a ALJ Abogados o a tercers, per la informació que faciliti.

3.4 Enllaços a pàgines de tercers

Des d’aquest web, ALJ Abogados us proporciona o us pot proporcionar l’accés a altres pàgines web de tercers que considera que poden ser del vostre interès (“pàgines enllaçades”). L’objecte d’aquests enllaços és merament facilitar la cerca dels recursos que us puguin interessar a Internet. No obstant això, aquestes pàgines enllaçades no pertanyen a ALJ Abogados, ni ALJ Abogados en revisa els continguts; per aquest motiu, no es fa responsable d’aquests, del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l’accés o ús d’aquesta.

Amb caràcter general, es prohibeix a tercers l’enllaç de i cap al web d’ALJ Abogados, a excepció d’aquells supòsits en els quals, expressament ALJ Abogados manifesti el contrari.

3.5 Comunicació d’activitats de contingut inadequat

En cas que l’usuari o qualsevol altre usuari d’Internet tinguin coneixement que els llocs enllaçats remeten a pàgines els continguts o els serveis de les quals són il·lícits, nocius, denigrants, violents o contraris a la moral, poden posar-se en contacte amb ALJ Abogados indicant els punts següents:

  1. Dades personals del comunicant: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic;
  2. Dels fets que revelen el caràcter il·lícit o inadequat del lloc enllaçat;
  3. En el supòsit de violació de drets, com ara propietat intel·lectual i industrial, les dades personals del titular del dret infringit quan sigui persona diferent del comunicant. Així mateix, haurà d’aportar el títol que acrediti la legitimació del titular dels drets i, si escau, el de representació per actuar per compte del titular quan sigui una persona diferent del comunicant;
  4. Declaració expressa que la informació continguda en la reclamació és exacta.

La recepció per part d’ALJ Abogados de la comunicació prevista en aquesta clàusula no suposarà, segons el que disposa l’LSSI, el coneixement efectiu de les activitats i/o continguts indicats pel comunicant.

3.6 “Frames” o marcs

ALJ Abogados prohibeix expressament la realització de “framings” o la utilització per part de tercers de qualsevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o qualssevol altres continguts del web.

4. Responsabilitat de l’usuari

L’usuari es compromet a utilitzar els serveis del web d’acord amb la normativa aplicable i en els termes expressats en aquests termes i condicions d’ús, i és el responsable del seu ús correcte. L’usuari que actuï contra la imatge, bon nom o reputació d’ALJ Abogados, així com qui utilitzi il·lícitament o fraudulentament els continguts del web i/o atempti en qualsevol forma contra els drets de propietat intel•lectual i industrial del web o dels continguts i/o serveis d’aquest, serà responsable davant ALJ Abogados de la seva actuació.

5. Exclusió de responsabilitat

5.1 Utilització incorrecta

ALJ Abogados ha creat el web per donar a conèixer els seus serveis, però no pot controlar-ne la utilització de manera diferent a la prevista en aquests termes i condicions d’ús. Per tant, l’accés i ús correcte de la informació continguda en el web és responsabilitat de l’usuari i ALJ Abogados no serà responsable per l’ús incorrecte, il·lícit o negligent que en pugui fer l’usuari.

5.2 De la informació

L’accés al web no implica l’obligació per part d’ALJ Abogados de comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de la informació subministrada a través d’aquest. Els continguts d’aquest web són de caràcter general i no constitueixen, en cap cas, la prestació d’un servei d’assessorament legal de cap mena, per la qual cosa aquesta informació resulta insuficient per a la presa de decisions personals o empresarials per part de l’usuari.

ALJ Abogados no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada en el web, ni dels danys i perjudicis produïts a l’usuari o a tercers amb motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda al web.

5.3 De la qualitat del servei

L’accés al web no implica l’obligació per part d’ALJ Abogados de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

ALJ Abogados no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei al web.

5.4 Virus

ALJ Abogados s’esforçarà a aplicar les mesures oportunes al seu abast per intentar garantir a l’usuari l’absència de virus, cucs, troians, “spam” o qualsevol altre element informàtic nociu en el seu web.

No obstant això, aquestes mesures no són infal·libles, per la qual cosa ALJ Abogados no assegura l’ absència total d’aquests elements indesitjables. En conseqüència, ALJ Abogados no serà responsable dels danys que aquests elements puguin produir a l’usuari.

5.5 Errors tecnològics

ALJ Abogados posa els mitjans necessaris al seu abast per a la continuïtat d’aquest web i s’esforçarà perquè no tingui interrupcions, però no pot garantir l’absència d’errors tecnològics i la permanent disponibilitat del web i dels seus continguts.

En conseqüència, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin generar per la manca de disponibilitat i per les fallades en l’accés ocasionades per desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de la xarxa no imputables a ALJ Abogados.

5.6 Responsabilitat del servei

L’accés al web requereix serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament de les quals no correspon a ALJ Abogados. Per consegüent, els serveis proveïts a través de la Web poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles, amb caràcter previ o simultani a la prestació del servei del web.

ALJ Abogados no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’usuari la causa dels quals siguin fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del web durant la prestació d’aquest o amb caràcter previ.

6. Protecció de dades personals

Per a més informació sobre el tractament de les vostres dades personals al web, consulteu la política de privacitat.

7. Galetes

Per a més informació sobre les nostres galetes, consulteu la política de galetes.

8. Legislació

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquests termes i condicions d’ús, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d’aquest web, serà l’espanyola. Sense perjudici dels drets que puguin assistir l’usuari en la seva condició de consumidor o usuari, per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita al web, ALJ Abogados i l’usuari acorden sotmetre’s als jutjats i tribunals de Barcelona.